જામનગર ૮ દિવસ ચાલેલ ટ્રક હડતાલ અંતે સમેટાઈ

લોકોમાં પણ હાશકારો

જામનગર ૮ દિવસ ચાલેલ ટ્રક  હડતાલ અંતે સમેટાઈ

જામનગર ૮ દિવસ ચાલેલ ટ્રક  હડતાલ અંતે સમેટાઈ,ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન અને સરકાર વચ્ચે સફળ મંત્રણા