વર્ષ 2022-23 ના ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવ ઋતુની શરૂઆત પહેલા જાહેર  કરવામાં આવ્યા

કેટલો વધારો જાહેર કરાયો 

વર્ષ 2022-23 ના ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવ ઋતુની શરૂઆત પહેલા જાહેર  કરવામાં આવ્યા
file image

Mysamachar.in-ગાંધીનગર:

ગુજરાતના ખેડુતો દ્વારા ખરીફ ઋતુ 2022/23 ના મુખ્ય 14 પાકોની ટેકાના ભાવે જે ખરીદી કરવામાં આવે છે તેના ભાવો માટે ખેડૂતો વારંવાર ગુજરાત સરકાર તથા ભારત સરકારમાં પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરતા હતા જેના ભાગ રૂપે વર્ષ 2022/23 ના ખરીફ પાકના ટેકાના ભાવ ખરીફ ઋતુની શરૂઆત પહેલા સમયસર જાહેર  કરવામાં આવ્યા છે. ખરીફના 14 પાકોમાં ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે ખેડૂતોના હિતમાં લઘુતમ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પાક ઉછેરાનારાઓને તેમજ ઉપજ પર વળતરક્ષમ ભાવો મળે તેની ખાતરી કરી શકાય અને પાકના વાવેતરને સુનિશ્ચિત કરવામાં માટે ટેકાના ભાવ જે તે પાકના ખેતી ખર્ચના ઓછામાં ઓછા 50 ટકા થી 85 ટકા સુધીનો નફો મળે તે પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યના ખેડૂતોની આવક બમણી થાય તે માટે જુદાજુદા પાક માં ગત વર્ષ કરતા  પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂપિયા 92 થી 523 સુધીનો વધારો કરવામાં આવેલ છે.રાજ્યના મુખ્ય પાક મગફળીમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂપિયા 300 નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ  રૂપિયા 5850 , તુવેર પાકમાં રૂપિયા 300 નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ રૂપિયા 6600, મગ પાકમાં રૂપિયા 480 નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ 7755 તલ પાક માં રૂપિયા 523 નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ રૂપિયા 7830, અડદ પાક મા રૂપિયા 300  નો વધારો કરી ટેકાનો ભાવ રૂપિયા 6600,  કપાસ પાકમાં રૂપિયા 355 નો વધારો કરી રૂપિયા 6380 ટેકના ભાવ જાહેર કરેલ છે.