દેવભૂમિ દ્વારકા:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે રેખાબેન ગોરીયા-ઉપપ્રમુખ તરીકે પી.એસ.જાડેજા 

દેવભૂમિ દ્વારકા:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે રેખાબેન ગોરીયા-ઉપપ્રમુખ તરીકે પી.એસ.જાડેજા 

દેવભૂમિ દ્વારકા:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે રેખાબેન ગોરીયા-ઉપપ્રમુખ તરીકે પી.એસ.જાડેજા 

દેવભૂમિ દ્વારકા:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે રેખાબેન ગોરીયા-ઉપપ્રમુખ તરીકે પી.એસ.જાડેજા