જામનગર:સુવરડા પતારીયા રોડના અહેવાલ નો મામલો,Mysamachar.in અહેવાલ બાદ તંત્ર ને કરવી પડી તપાસ..

જામનગર:સુવરડા પતારીયા રોડના અહેવાલ નો મામલો,Mysamachar.in અહેવાલ બાદ તંત્ર ને કરવી પડી તપાસ..

જામનગર:સુવરડા પતારીયા રોડના અહેવાલ નો મામલો,Mysamachar.in અહેવાલ બાદ તંત્ર ને કરવી પડી તપાસ..