દેવભૂમિ દ્વારકા:કુરંગા નજીક આવેલ RSPL ઘડી કંપનીમાં લાગી ભીષણ આગ,દુર દુર સુધી દેખાયા ધુમાડાના ગોટાઓ,સ્થાનિક ફાયર ફાઈટર સહીત ખાનગી કંપનીઓના ફાયર ફાઈટર પણ આગ બુઝાવવા ઘટનાસ્થળે

દેવભૂમિ દ્વારકા:કુરંગા નજીક આવેલ RSPL ઘડી કંપનીમાં લાગી ભીષણ આગ,દુર દુર સુધી દેખાયા ધુમાડાના ગોટાઓ,સ્થાનિક ફાયર ફાઈટર સહીત ખાનગી કંપનીઓના ફાયર ફાઈટર પણ આગ બુઝાવવા ઘટનાસ્થળે