જામનગર:દારૂબંધી ના સખ્ત અમલ વચ્ચે બે પોલીસમેન નશાની હાલતમાં ઝડપાયા...

જામનગર:દારૂબંધી ના  સખ્ત અમલ વચ્ચે બે પોલીસમેન નશાની હાલતમાં ઝડપાયા...

જામનગર:દારૂબંધી ના  સખ્ત અમલ વચ્ચે બે પોલીસમેન નશાની હાલતમાં ઝડપાયા...