વર્ષ ૧૯૯૦ જામજોધપુર કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટ અને અન્ય એકને આજીવન કેદની  સજા..

વર્ષ ૧૯૯૦ જામજોધપુર કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટ અને અન્ય એકને આજીવન કેદની  સજા..

વર્ષ ૧૯૯૦ જામજોધપુર કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટ અને અન્ય એકને આજીવન કેદની સજા.