રાજકોટ અને ગોંડલમાં ભૂકંપનો આંચકો

રાજકોટ અને ગોંડલમાં ભૂકંપનો આંચકો

રાજકોટ અને ગોંડલમાં ભૂકંપનો આંચકો,રિક્ટર સ્કેલ પર 3 ની તીવ્રતાનો નોંધાયો આંચકો