રાજકોટ:જેતપુર મગફળી કૌભાંડ,નાફેડના ૪ અધિકારી સહીત ૨૨ ની ધરપકડ

મંડળીના સભ્યો પણ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલ

રાજકોટ:જેતપુર મગફળી કૌભાંડ,નાફેડના ૪ અધિકારી સહીત ૨૨ ની ધરપકડ

રાજકોટ:જેતપુર મગફળી કૌભાંડ,નાફેડના ૪ અધિકારી સહીત ૨૨ ની ધરપકડ,સરકાર રહી રહી ને પણ હરકત મા આવી છે,સરકાર પર દબાણ વધતા એક્શન મોડમા,પોલીસ દ્વારા,૧૮ મંડળીના ૨૨ સભ્યોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે