જામનગર:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે નયનાબેન માધાણી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે વશરામભાઇ રાઠોડ 

જામનગર:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે નયનાબેન માધાણી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે વશરામભાઇ રાઠોડ 

જામનગર:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે નયનાબેન માધાણી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે વશરામભાઇ રાઠોડ 

જામનગર:જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે નયનાબેન માધાણી અને ઉપપ્રમુખ તરીકે વશરામભાઇ રાઠોડ