જામનગર:ગતરાત્રિના ભાજપના કોર્પોરેટર અતુલ ભંડેરી પર રણજીતસાગર રોડ નજીક હસુ પેઢડિયા સહીત બે શખ્સોએ બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ  

જામનગર:ગતરાત્રિના ભાજપના કોર્પોરેટર અતુલ ભંડેરી પર રણજીતસાગર રોડ નજીક હસુ પેઢડિયા સહીત બે શખ્સોએ બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ  

 જામનગર:ગતરાત્રિના ભાજપના કોર્પોરેટર અતુલ ભંડેરી પર રણજીતસાગર રોડ નજીક હસુ પેઢડિયા સહીત બે શખ્સોએ બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ  

જામનગર:ગતરાત્રિના ભાજપના કોર્પોરેટર અતુલ ભંડેરી પર રણજીતસાગર રોડ નજીક હસુ પેઢડિયા સહીત બે શખ્સોએ બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ