આણંદ

મરચી અને રીંગણી સાથે ગાંજાનું વાવેતર પણ...

મરચી અને રીંગણી સાથે ગાંજાનું વાવેતર પણ...

એસઓજીએ બાતમીના આધારે દરોડા પાડ્યા 

કારની આવી હાલત જોઈ છે.?

કારની આવી હાલત જોઈ છે.?

આ છે અહીની ઘટના...