જામનગર ગ્રામ્ય મામલતદાર કચેરીનો કર્મચારી રૂ.2500 ની લાંચ લેતા ACB એ ઝડપી પાડ્યો એક સપ્તાહમાં જામનગર ACB ની ત્રીજી સફળ ટ્રેપ.

જામનગર ગ્રામ્ય મામલતદાર કચેરીનો કર્મચારી રૂ.2500 ની લાંચ લેતા ACB એ ઝડપી પાડ્યો એક સપ્તાહમાં જામનગર ACB ની ત્રીજી સફળ ટ્રેપ.

જામનગર ગ્રામ્ય મામલતદાર કચેરીનો કર્મચારી રૂ.2500 ની લાંચ લેતા  ACB એ ઝડપી પાડ્યો એક સપ્તાહમાં જામનગર ACB ની ત્રીજી સફળ ટ્રેપ.

જામનગર: જામનગર ગ્રામ્ય મામલતદાર કચેરીનો કર્મચારી રૂ.2500 ની લાંચ લેતા ACB એ ઝડપી પાડ્યો એક સપ્તાહમાં જામનગર ACB ની ત્રીજી સફળ ટ્રેપ.