જામનગર શહેર માં ત્રણ દિવસમાં દિન દહાડે ઘરફોડ ચોરીનો બીજો બનાવ,ઓશવાળ કોલોની માં આવેલા એક બંગલો માંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ મળી 22.50 લાખ ના મુદામાલ ની ચોરી,પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી 

જામનગર શહેર માં ત્રણ દિવસમાં દિન દહાડે ઘરફોડ ચોરીનો બીજો બનાવ,ઓશવાળ કોલોની માં આવેલા એક બંગલો માંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ મળી 22.50 લાખ ના મુદામાલ ની ચોરી,પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી 

જામનગર શહેર માં ત્રણ દિવસમાં દિન દહાડે ઘરફોડ ચોરીનો બીજો બનાવ,ઓશવાળ કોલોની માં આવેલા એક બંગલો માંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ મળી 22.50 લાખ ના મુદામાલ ની ચોરી,પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી 

જામનગર:
જામનગર શહેર માં ત્રણ દિવસમાં દિન દહાડે ઘરફોડ ચોરીનો બીજો બનાવ,ઓશવાળ કોલોની માં આવેલા એક બંગલો માંથી સોનાના દાગીના અને રોકડ મળી 22.50 લાખ ના મુદામાલ ની ચોરી,પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી