જામનગર શહેર માં સાંજે ૫:૨૦ મીનીટે વરસાદ નું થયું ધમાકેદાર આગમન...કેવો છે જામનગર શહેરમાં વરસાદ જુઓ વરસાદની વિડીયો ઝલક ઉપરના વિડીયોમાં...

વરસાદ નું થયું ધમાકેદાર આગમન

જામનગર શહેર માં સાંજે ૫:૨૦ મીનીટે વરસાદ નું થયું ધમાકેદાર આગમન...કેવો છે જામનગર શહેરમાં વરસાદ જુઓ વરસાદની વિડીયો ઝલક ઉપરના વિડીયોમાં...