જામનગર: S.T બસમાં ઓછા માલનું બિલ બનાવી વધુ માલના પાર્સલની હેરાફેરી થતી હોવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું પાર્સલમાં મોબાઈલનો મોટો જથ્થો હોવાની શક્યતા 

જામનગર: S.T બસમાં ઓછા માલનું બિલ બનાવી વધુ માલના પાર્સલની હેરાફેરી થતી હોવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું પાર્સલમાં મોબાઈલનો મોટો જથ્થો હોવાની શક્યતા 

જામનગર: S.T બસમાં ઓછા માલનું બિલ બનાવી વધુ માલના પાર્સલની હેરાફેરી થતી હોવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું પાર્સલમાં મોબાઈલનો મોટો જથ્થો હોવાની શક્યતા 

જામનગર: S.T બસમાં ઓછા માલનું બિલ બનાવી વધુ માલના પાર્સલની હેરાફેરી થતી હોવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું પાર્સલમાં મોબાઈલનો મોટો જથ્થો હોવાની શક્યતા