જામનગર:ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં પક્ષના વ્હીપ વિરુદ્ધ મતદાન કરનાર નવ સભ્યોને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે સસ્પેન્ડ કર્યા.

જામનગર:ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં પક્ષના વ્હીપ વિરુદ્ધ મતદાન કરનાર નવ સભ્યોને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે સસ્પેન્ડ કર્યા.

જામનગર:ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં પક્ષના વ્હીપ વિરુદ્ધ મતદાન કરનાર નવ સભ્યોને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે સસ્પેન્ડ કર્યા.

જામનગર:ધ્રોલ તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખની ચૂંટણીમાં પક્ષના વ્હીપ વિરુદ્ધ મતદાન કરનાર નવ સભ્યોને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખે સસ્પેન્ડ કર્યા.