ડાંગ

રાજ્યનું આ સ્થળ એટલે જાણે પ્રકૃતિનો ખોળો,  શું તમે અહી ગયા છો ખરા.?

રાજ્યનું આ સ્થળ એટલે જાણે પ્રકૃતિનો ખોળો,  શું તમે અહી...

જાણે પ્રકૃતિના ખોળામાં આવ્યા હોય એવો અનુભવ થાય છે.