રાજકોટ:જામનગર હાપા રેલ્વે સ્ટેશનના ક્લાર્ક રમેશ પરમાર ACBના સકંજામાં,ટ્રેનમાં ક્લીનીંગ કામના કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી ૨૦,૦૦૦ ની લાંચ અધિકારી વતી લેતા જામનગર અને રાજકોટ એસીબી એ રેલ્વેવિશ્રામગૃહ નજીક ઝડપી પાડ્યો

એક અઠવાડિયામાં એસીબીની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અધિકારીની બીજી રેડ માં પણ સફળતા

રાજકોટ:જામનગર હાપા રેલ્વે સ્ટેશનના ક્લાર્ક રમેશ પરમાર ACBના સકંજામાં,ટ્રેનમાં ક્લીનીંગ કામના કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી ૨૦,૦૦૦ ની લાંચ અધિકારી વતી લેતા જામનગર અને રાજકોટ એસીબી એ રેલ્વેવિશ્રામગૃહ નજીક ઝડપી પાડ્યો

રાજકોટ:જામનગર હાપા રેલ્વે સ્ટેશનના ક્લાર્ક રમેશ પરમાર ACBના સકંજામાં,ટ્રેનમાં ક્લીનીંગ કામના કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી ૨૦,૦૦૦ ની લાંચ અધિકારી વતી લેતા જામનગર અને રાજકોટ એસીબી એ રેલ્વેવિશ્રામગૃહ નજીક ઝડપી પાડ્યો