ગાંધીનગર:રાજ્યના ૩૩ IPS અધિકારીઓની બદલીઓ,રાજકોટ,વડોદરા ના પોલીસ કમિશ્નર બદલાયા,૯ રેન્જ આઇજીની પણ થઇ બદલીઓ 

ગાંધીનગર:રાજ્યના ૩૩ IPS અધિકારીઓની બદલીઓ,રાજકોટ,વડોદરા ના પોલીસ કમિશ્નર બદલાયા,૯ રેન્જ આઇજીની પણ થઇ બદલીઓ 

ગાંધીનગર:રાજ્યના ૩૩ IPS અધિકારીઓની બદલીઓ,રાજકોટ,વડોદરા ના પોલીસ કમિશ્નર બદલાયા,૯ રેન્જ આઇજીની પણ થઇ બદલીઓ