દેવભૂમિ દ્વારકા:વિખ્યાત ઓખા પોર્ટ ને બંધ કરવા GPCB એ કર્યો આદેશ

વધી રહેલ પ્રદુષણ ને લઈને થઇ કાર્યવાહી

દેવભૂમિ દ્વારકા:વિખ્યાત ઓખા પોર્ટ ને બંધ કરવા GPCB એ કર્યો આદેશ

દેવભૂમિ દ્વારકા:વિખ્યાત ઓખા પોર્ટ ને બંધ કરવા GPCB એ કર્યો આદેશ